مشاركه فى

أعلى يوتيوب قنوات

مرتبةاليوتيوبمشتركينعدد مرات مشاهدة الفيديوعدد الفيديوالفئةبدأت
1 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 29,000,000 20,013,015,851 476 Music 2013
2 eltreceeltrece 11,000,000 10,321,577,375 135,361 Entertainment 2014
3 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 11,800,000 9,066,875,698 807 Film & Animation 2013
4 DrossRotzankDrossRotzank 22,000,000 5,465,173,775 1,456 Entertainment 2006
5 LynaLyna 11,800,000 4,914,959,132 4,162 Gaming 2014
6 RobleisIUTURobleisIUTU 16,000,000 4,124,347,254 998 Entertainment 2013
7 TelefeTelefe 5,160,000 4,072,473,934 77,639 Entertainment 2012
8 BizarrapBizarrap 11,200,000 3,399,139,679 73 Comedy 2017
9 Dread Mar I - OficialDread Mar I - Oficial 4,790,000 2,870,842,769 104 Entertainment 2010
10 TINITINI 6,810,000 2,686,050,150 115 People & Blogs 2016
11 Te lo resumoTe lo resumo 6,370,000 1,640,471,181 565 Comedy 2012
12 DukiDuki 5,310,000 1,626,715,620 97 Music 2017
13 AMIGOS FOREVERAMIGOS FOREVER 3,440,000 1,608,062,418 423 Comedy 2020
14 Bebe MiloBebe Milo 3,810,000 1,545,446,833 1,779 Gaming 2014
15 Alejo IgoaAlejo Igoa 9,000,000 1,512,851,875 507 Comedy 2014

كبار قنوات يوتيوب - احصائيات التفاصيل

مرتبةاليوتيوبمشتركين/عامعدد مرات مشاهدة الفيديو/عامعدد الفيديو/عام
1 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 3,625,000 2,501,626,981 59
2 eltreceeltrece 1,571,428 1,474,511,053 19,337
3 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 1,475,000 1,133,359,462 100
4 DrossRotzankDrossRotzank 1,466,666 364,344,918 97
5 LynaLyna 1,685,714 702,137,018 594
6 RobleisIUTURobleisIUTU 2,000,000 515,543,406 124
7 TelefeTelefe 573,333 452,497,103 8,626
8 BizarrapBizarrap 2,800,000 849,784,919 18
9 Dread Mar I - OficialDread Mar I - Oficial 435,454 260,985,706 9
10 TINITINI 1,362,000 537,210,030 23
11 Te lo resumoTe lo resumo 707,777 182,274,575 62
12 DukiDuki 1,327,500 406,678,905 24
13 AMIGOS FOREVERAMIGOS FOREVER 3,440,000 1,608,062,418 423
14 Bebe MiloBebe Milo 544,285 220,778,119 254
15 Alejo IgoaAlejo Igoa 1,285,714 216,121,696 72